CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

"Siłą jest rodzina"Zapraszamy do udziału w projekcie „Siłą jest rodzina”! „Siła jest rodziną”.

PROJEKT „Siła jest rodziną” realizowany jest przez Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju LIDER w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska i Firma Consultingowa Mariusz Szymczuch.
Współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WP skierowany jest do osób (dorosłych i dzieci) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne np. studentów, osób będących na urlopie wychowawczym a nie zarejestrowanych w UP.

Odbiorcami mogą być osoby zamieszkałe na terenie m.in. powiatu mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego i tarnobrzeskiego. W projekcie przewidziane są m.in. wsparcie psychologiczne, trening umiejętności społecznych, profilaktyka zdrowia i uzależnień dla uczniów, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W projekcie mogą wziąć udział także dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia, osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, osoby przebywające w pieczy zastępczej, bezdomne, korzystające z PO PŻ, osoby dla których ustalono III profil pomocy, osoby niesamodzielne.

Celem projektu jest pomoc tym osobom, poprzez zapewnienie im różnorakich usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych (pomoc psychologa, pedagoga, mediatora, pracownika socjalnego, mentora/tutora, itp.) w zwiększeniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i zminimalizowanie ryzyka pogłębienia lub wejścia w patologię.
Pomoc przewidziana w projekcie jest nieodpłatna.
Więcej informacji na stronie http://silajestrodzina.pl/ i pod nr telefonu 881 310 530 lub 881 310 540.


Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.