Historia

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W MIELCUZ dziejów ZSE

Początki szkoły sięgają roku 1937, kiedy to powstało Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Na przestrzeni kolejnych lat placówka podlegała przekształceniom. W 1961 r. utworzono Technikum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Handlową. Inspiratorem powstania oraz pierwszym dyrektorem i organizatorem obu szkół był Franciszek Duszkiewicz. Dzięki staraniom kolejnych dyrektorów: Władysława Łabaja i Leopolda Szobaka, w 1975 r. szkoła otrzymała okazały gmach przy ul. Warszawskiej. Ostatecznie w 1976 r. powołano istniejący do dziś ZSE, którym w latach 1986-2004 kierował Władysław Korzeń, od 2004 do 2014r. Teresa Ciszek a obecnie – Marta Mysona.
Bogata historia szkoły i rola, jaką spełniała ona na przestrzeni kilkudziesięciu lat w kształceniu i wychowaniu wielu pokoleń Polaków, stały się impulsem do podjęcia w 2006 r. starań o patronat. Uroczystość wręczenia aktu nadania imienia bł. ks. Romana Sitki i poświęcenia sztandaru odbyła się 19 kwietnia 2007 r. Na pamiątkę tego szczególnego wydarzenia co roku obchodzony jest „Dzień Patrona”.
Szkoła, pierwotnie pod nazwą Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie, istnieje od 1937 r. W 1944 r. została przekształcona w Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Kupieckie, a od 1października 1945 r. w Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe. Po upływie 13 lat działalności szkoły, w 1950 r. powzięto decyzję o jej rozwiązaniu. Interwencje władz lokalnych i Dyrekcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu doprowadziły do utworzenia w 1961 r. Technikum Ekonomicznego o specjalności ogólnoekonomicznej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W 1970 r. uruchomiono Liceum Ekonomiczne Zaoczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Handlowej, a następnie w 1971 r. Liceum Zawodowe. W tym czasie szkoła nie dysponowała własnymi pomieszczeniami dydaktycznymi, zajęcia odbywały się w salach wynajmowanych. Nowy, własny obiekt, wybudowany dzięki inicjatywie i wysiłkowi ludzi oddanych całym sercem szkole, jak również dzięki pomocy władz lokalnych i regionalnych, oddany został do użytku w 1975r.
W roku 1976 powołano Zespół Szkół Ekonomicznych. Utworzyły go szkoły:
Liceum Ekonomiczne,
Liceum Zawodowe,
Zasadnicza Szkoła Handlowa Dokształcająca,
Policealne Studium Zawodowe,
Wydział Zaoczny Liceum Ekonomicznego,
Średnie Studium Zawodowe Zaoczne.

Aktualnie w skład ZSE wchodzą szkoły kształcące młodzież i dorosłych w kilku zawodach związanych z ekonomią, administracją, finansami i rachunkowością, reklamą, promocją i marketingiem, handlem oraz obsługą ruchu turystycznego. To jedyna szkoła w powiecie mieleckim, która w 2010 r. – w ramach innowacji, pod patronatem Powiatowej Komendy Policji w Mielcu – wprowadziła kształcenie ogólnopolicyjne.
ZSE to placówka oświatowa posiadająca bogaty dorobek i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, ciesząca się popularnością w środowisku. Należy do ogólnopolskiego Klubu Szkół Aktywnych, działającego w ramach Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich. O wysokiej pozycji szkoły świadczą wyniki ogólnopolskiego rankingu przygotowywanego przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”. Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury i egzaminów zawodowych zapewniły jej tytuły: „Srebrna Szkoła 2013” i „Złota Szkoła 2017”.
Jako jedna z pięciu szkół Podkarpacia, ZSE uzyskał Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Tym samym stał się lokalnym centrum przedsiębiorczości, lepiej niż inne szkoły przygotowującym do funkcjonowania w rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Młodzież ZSE osiąga bardzo dobre wyniki w Konkursie Matematycznym „Euklides”, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Teologicznej, Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Rachunkowości, Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Podatkach, Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego, konkursach organizowanych przez IPN w Rzeszowie. W latach 1998-2012 aż 26 uczniów uzyskało tytuł finalisty Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, a ZSE kilkakrotnie był organizatorem rywalizacji na szczeblu rejonowym.

Dobry zawód – dobre perspektywy

Szkoła od lat oferuje kierunki kształcenia przystosowane do zachodzących w kraju przeobrażeń społeczno-ekonomicznych i technologicznych, ściśle odpowiadające wymogom lokalnego rynku edukacyjnego i rynku pracy. W 2006 r. zainicjowała Targi Edukacyjne dla młodzieży szkół gimnazjalnych pod hasłem „I co dalej, Gimnazjalisto?”. Do dzisiaj ta pierwsza tego typu impreza w powiecie mieleckim licznie gromadzi uczniów, nauczycieli, rodziców, władze oświatowe i samorządowe.
Proponowana oferta edukacyjna skierowana do młodzieży umożliwia naukę w 5-letnim technikum lub 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej i zdobycie tytułów: technika obsługi turystycznej, technika ekonomisty, technika organizacji reklamy lub sprzedawcy. Osoby dorosłe mogą kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym oraz w szkołach policealnych na kierunkach: technik rachunkowości, technik bhp i technik administracji.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe odpowiednio dobrane do każdego profilu kształcenia. Młodzież odbywa je w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach handlowych i obsługi turystycznej. W 2013 r., ramach projektu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, na 3-tygodniowe staże do Anglii wyjechali uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej. W 2014 r. w praktykach zagranicznych wzięli udział technicy ekonomiści.
Absolwenci ZSE zdobywają ciekawy zawód i możliwość kontynuowania nauki na studiach. Mają więc solidne atuty do tego, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym.