Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-15
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

 • nie wszystkie elementy są dostępne z poziomu klawiatury

Wyłączenia:

 • nie wszystkie dokumenty pdf są dokumentami edytowalnymi
Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznego im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 • Adres: ul. Warszawska 1
  39-300 Mielec
 • E-mail: sekretariat@ekonomik.mielec.pl
 • Telefon: 17 773 15 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu jest zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 1, 39-300 Mielec.

Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu składa się z dwóch części połączonych korytarzem (część stara i część nowa). Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia. Do części starej – 2 wejścia (jedno od ul. Warszawskiej, drugie od ogrodu). Do części nowej prowadzą również 2 wejścia (jedno od obiektów sportowych MOSiR, drugie od ogrodu). Wejście główne znajduje się od obiektów sportowych MOSiR. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Nie ma podjazdów dla niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających do budynku osoby niewidzące i słabowidzące.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

W starej i nowej części budynku na każdym poziomie znajdują się korytarze, połączone klatką schodową.

Budynek nie posiada wind osobowych i ruchomych platform do transportu wózka inwalidzkiego.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane w sposób wizualny.

W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Podmiot dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


Pobierz załączniki:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Zespół Szkół Ekonomicznych
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Technikum nr 1
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – I LO dla Dorosłych
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Szkoła Policealna nr 1