XXI edycja Olimpiady Znajomości Afryki

Informujemy, że w tym roku szkolnym XXI Olimpiada Znajomości Afryki odbędzie się w następujących terminach:

Etap I (szkolny): 5.12.2022 r., godz. 11:00

Etap II (wojewódzki): 04.03.2023 r.

Etap III (centralny): 12.04.2023 r.

Zapisu na tegoroczną edycję mogą dokonać szkolni koordynatorzy Olimpiady wyłącznie przy pomocy internetowego formularza, który znaleźć można pod adresem: https://olimpiadaoafryce.pl/formularze/ Zapisy potrwają do 25 listopada 2022 r.

Olimpiada Znajomości Afryki wprowadza uczniów w świat wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz pracujących tam blisko 900 polskich misjonarzy, dbając o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny oraz społeczny.

Cele edukacyjne:

Kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

Zagadnienia:

1) Rola chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości afrykańskiej.

2) Fundamenty Afryki; jedność i różnorodność; przemiany ideowe.

3) Kształtowanie się narodów Afryki; ich wkład w historię; współistnienie i konflikty wewnątrz państwowe.

4) Wielokulturowość w dziejach Afryki; współistnienie religii i wyznań; znaczenie kościoła katolickiego – wkład polskich misjonarzy.

5) Współczesne doktryny polityczne, ideologie i partie polityczne w Afryce.

6)  Nierówności społeczne i ekonomiczne na kontynencie afrykańskim.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów biorących udział w Olimpiadzie Znajomości Afryki należą: większa świadomość istnienia innych kultur (języków, zwyczajów, tradycji i systemu przekonań), otwartość, tolerancja, poszanowanie różnic kulturowych oraz wyrozumiałość i elastyczność. Uczniowie uzyskają świadomość wartości swojej własnej kultury, jej oddziaływania na inne kultury, a jednocześnie uczą się doceniać różnorodność kulturową oraz staną się bardziej otwarci i zainteresowani różnorodnością.

CEL OLIMPIADY

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Nagrody

  • “Indeksy” na studia na wybranych uczelniach. Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.
  • Książki
  • Bony podarunkowe rocznej prenumeraty czasopisma misyjnego
  • Wiele innych nagród, które w danym roku zostały pozyskane przez organizatora
fb-share-icon