WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

Co to jest Młodzieżowa Rada Miejska w Mielcu? 

Najważniejszym celem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu jest zwiększenie zainteresowania  
i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne dotyczące miasta Mielca, co określane jest jako aktywność obywatelska.  

Radni miejscy i urzędnicy często potrzebują wymienić poglądy z różnymi osobami na temat swoich pomysłów  
i rozwiązań ważnych problemów. Rolą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu jest wyrażenie opinii na temat spraw dotyczących młodych ludzi, które są planowane przez władze lokalne, czyli przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu. Taki dialog pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami władz lokalnych pomaga lepiej zrozumieć potrzeby młodych ludzi i tym samym pozwala podjąć właściwe decyzje. Dlatego ważne jest, by członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej interesowali się sprawami miasta Mielca, bo ich zadaniem będzie doradzanie władzom miejskim w sprawach dotyczących młodych ludzi.  

Więcej informacji na temat dotychczasowej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawimy osobom zainteresowanym i kandydatom na spotkaniu online z Prezydentem Miasta Mielca, urzędnikami i radnymi obecnej Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz ich opiekunem w dniu 22 lutego (czwartek) 2024 r. o godz. 17:15. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgwNDk5YmYtMzk2OS00MTViLWJjMTUtNzc5NmUwMTRiNDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a520527-e208-473b-8bc1-f25fc50aabbb%22%2c%22Oid%22%3a%22cbae451b-5dbd-42c6-b3c7-09e1e5f68334%22%7d

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu 

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu wchodzi 26 radnych, wybieranych  
w mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, po jednym bądź dwóch reprezentantów (zależy od liczby uczniów) z każdej szkoły.  

Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu to uczniowie w wieku od 13 (ukończone  
w roku 2024) do 18 lat, którzy są mieszkańcami miasta Mielca.  

Jak będzie działać Młodzieżowa Rada Miejska w Mielcu?  

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. W trakcie posiedzeń Młodzieżowa Rada Miejska będzie debatować, inicjować działania, doradzać władzom i wyrażać swoje zdanie na temat decyzji, których skutki dotyczą młodych ludzi.  

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu organizowane są w szkołach. Uczniowie szkół podstawowych (z klas IV-VIII) i ponadpodstawowych oraz szkół niepublicznych wybierają jednego lub dwóch przedstawicieli szkoły do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu tajnym, czyli na kartach do głosowania.  

Zgłaszanie kandydatów dokonuje się na krótkim formularzu. Każdy kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 30 uczniów szkoły, w której kandyduje.  

Wzór formularza wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz listą poparcia dostępny jest u opiekunki Samorządu Uczniowskiego ZSE p. Elżbiety Kukowskiej. 

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 1 marca 2024 r. (piątek) u p. Elżbiety Kukowskiej. 

Następnie od 2 marca kandydaci mogą prowadzić w swojej szkole kampanię wyborczą, czyli mogą przedstawiać swój program wyborczy, wywieszać plakaty, rozdawać ulotki informacyjne. Kampania wyborcza organizowana jest do dnia przed wyborami w szkole.  

Głosowanie odbędzie się w terminie wskazanym przez szkołę, tj. w przedziale czasowym od 11 marca do 4 kwietnia 2024 r.  

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone po przeliczeniu głosów przez Szkolną Komisję Wyborczą, a pierwsza sesja planowana jest w miesiącu maju.  

fb-share-icon