Zarząd

Aktualności

Realizowane Projekty

Targi Ekonomik

Do najważniejszych zadań statutowych należy wspomaganie rozwoju i wychowania młodzieży uczącej się w ZSE, pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kultywowanie tradycji związanych ze szkołą oraz jej promocja w środowisku lokalnym. W praktyce ma to oznaczać zarówno pozyskiwanie środków finansowych, w tym fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów czy zakup pomocy dydaktycznych, jak też czynny udział w życiu szkoły, organizowanie wycieczek, imprez turystyczno-krajoznawczych, spotkań jubileuszowych oraz szkoleń, warsztatów, konkursów wynikających z zapotrzebowania placówki.