CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

"Stary egzamin zawodowy"„Stary” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę PRZED 1 ‎września 2012 r. i będzie przeprowadzany do roku szkolnego 2016/2017. Po tym terminie, ‎zdający mogą przystąpić do „nowego” egzaminu zawodowego.

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku
Procedury

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów:‎
- zasadniczych szkół zawodowych
- techników
- techników uzupełniających
- szkół policealnych.‎

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Propozycje standardów wymagań opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, a zatwierdził rozporządzeniem minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTR...J z dnia 10 marca 2010 r.

Podstawa programowa kształcenia dla poszczególnych zawodów znajduje się w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Informatory dla uczniów ZSZ
Informatory

Informatory dla techników i szkół policealnych
Informatory

Najczęstsze pytania
Więcej na stronie CKE

Ważne terminy w 2019r.

Harmonogram egzaminów


Egzamin zawodowy składa się z etapu pisemnego i etapu praktycznego.‎

Etap pisemny trwa 120 minut i składa się z dwóch części:‎

1. Części pierwszej – 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla ‎zawodu,‎
2. Części drugiej – 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z ‎zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.‎

Wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi, zawierającymi cztery odpowiedzi do ‎wyboru, z których tylko jedna ‎odpowiedź jest prawidłowa.

Etap praktyczny trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut i w zależności od ‎zawodu polega na: ‎

‎1. Wykonaniu zadania egzaminacyjnego
‎2. Opracowaniu projektu realizacji określonych prac
‎3. Opracowaniu projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na ‎stanowisku egzaminacyjnym ‎

Czas trwania etapu praktycznego dla danego zawodu określony ‎jest w informatorze.‎ ‎

Dodatkowo, na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 15 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego.‎

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

- ‎niesłyszącym ‎
- słabosłyszącym
- niewidomym ‎
- słabo widzącym
- z upośledzeniem umysłowym
- ‎z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, należy uzyskać:‎

- ‎z etapu pisemnego – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z części I oraz ‎co najmniej 30% z części II, oraz
- z etapu praktycznego – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.


Przykładowe rozwiązania zadań dla techników
Arkusze z rozwiązaniami


Klucze odpowiedzi
Klucze odpowiedzi

Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.